Algemene voorwaarden

 1. Packlink PRO

 

 1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Website pro.packlink.com

Algemene voorwaarden van de Website pro.packlink.com

Eigenaar van de Website

De Eigenaar van de Website packlink.com (hierna, de Website) is Packlink Shipping S.L., met CIF B83357863, ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Volume 17.909, Folio 138, Sectie 8, Pagina M-309219, Nummer 4, met zetel te Calle Amaltea, 9, 28045 Madrid, en vervoersexploitant nr. 11938624-1 (hierna, packlink.com).

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel de promotieactiviteiten en de informatieverlening via de Website als op de levering van de diensten die op de Website worden aangeboden, en wel zodanig dat ze te allen tijde van toepassing zijn, zowel tijdens het surfen op de Website als op het boeken van de online aangeboden diensten. Deze laatste activiteiten zijn echter niet alleen onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, maar ook aan de toepasselijke Algemene contractvoorwaarden, de Bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, en het Privacybeleid van de Website. De toegang tot en het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe om op een verantwoordelijke manier gebruik te maken van de Website en te handelen in volledige overeenstemming met de wet, de goede gewoonten, deze Gebruiksvoorwaarden en enige andere code of beleidsregel die packlink.com voor de Website heeft opgesteld.

Bij de registratie verbindt hij/zij ze zich ertoe het door packlink.com verschafte "Wachtwoord" voor identificatie en toegang tot de diensten, niet aan derden door te geven. De gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik van zijn/haar wachtwoord. De Gebruiker verbindt zich er tevens toe packlink.com onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van verlies of diefstal, of risico op gebruik van het "Wachtwoord" door derden.

De Gebruikers zijn verplicht om de toepasselijke wetten en de rechten van derden te respecteren tijdens het gebruik van de inhouden van de website. De Gebruiker moet de Website op een verantwoordelijke, wettige en correcte manier gebruiken en zal onderstaande activiteiten vermijden. Opgelet, deze lijst is niet volledig:

 • de Diensten gebruiken voor illegale of immorele doeleinden, of doeleinden die strijdig zijn met de goede praktijken;
 • een deel van de Website verveelvoudigen, kopiëren, distribueren, veranderen, wijzigen of openbaar toegankelijk maken via eender welke vorm van openbare communicatie;
 • handelingen verrichten die beschouwd kunnen worden als een inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van packlink.com, of een derde;
 • de Diensten, en in het bijzonder de via de Website verkregen informatie, gebruiken voor reclame-, communicatie, en direct-marketingdoeleinden, of enig ander commercieel doel; voor de verzending van ongevraagde berichten naar een groep personen, ongeacht hun doel; of voor de verkoop of openbaarmaking van die informatie;
 • een valse identiteit gebruiken of de identiteit van iemand anders aannemen om de Website, de diensten op de Website, het wachtwoord of de codes van derden te gebruiken; of er op een andere ander manier gebruik van maken.

De Gebruikers van de Website moeten deze Gebruiksvoorwaarden en de huidige wetgeving naleven. Packlink.com behoudt zich het recht voor de toegang tot de Website te annuleren of te beperken als er gedragingen worden opgemerkt die zijns inziens in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de wetgeving, of de door packlink.com of zijn medewerkers opgestelde regels, of gedragingen die nadelig kunnen zijn voor de goede werking, het imago, de geloofwaardigheid of het prestige van packlink.com of zijn medewerkers. Packlink.com kan de Gebruikers ook verantwoordelijk stellen voor eventuele schade ten gevolge van het verkeerd gebruik van de Website.

Packlink.com behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan Gebruikers die oneigenlijk gebruik maken van de Website of de communicatiekanalen van packlink.com.

Vrijstelling van aansprakelijkheid voor de werking van de Website

 1. Voor inhoud die Gebruikers verstrekken. Als de Gebruikers inhouden, bestanden, gegevens, reclame-uitingen, meningen, tekeningen of afbeeldingen op de Website posten die in strijd zijn met de wet, de zeden, of de openbare orde en goede trouw, of een computervirus bevatten, zullen ze onmiddellijk worden verwijderd. Packlink.com is niet aansprakelijk voor inhouden, bestanden, gegevens, reclame-uitingen, meningen, tekeningen of afbeeldingen die geen eigendom zijn van de Website of die niet door packlink.com worden beheerd. Packlink.com aanvaardt geen directe of indirecte verantwoordelijkheid voor het verkeerd gebruik van de Website of zijn inhoud door de Gebruiker. De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor eventueel nadeel en eventuele schade ten gevolge van zijn/haar toegang tot en gebruik van de Website, en zijn inhoud, weergave en reproductie.
 2. Voor inhoud die Gebruikers ontvangen via de Website. Packlink.com kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhouden, bestanden, gegevens, reclame-uitingen, meningen, tekeningen en afbeeldingen die geen eigendom zijn van de Website, of niet door packlink.com worden beheerd. Packlink.com is niet verantwoordelijk voor eventueel verkeerd gebruik van de inhouden van de Website. De persoon die ze bereikt of gebruikt, draagt de volledige verantwoordelijkheid.
 3. Voor inhoud verstrekt via links op de Website. Packlink.com is niet verantwoordelijk voor de inhouden, bestanden, gegevens, reclame-uitingen, meningen, tekeningen en afbeeldingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden uitgegeven, gepubliceerd of verspreid op een via de Website, haar links, of haar aangeboden diensten toegankelijke website. Packlink.com is evenmin verantwoordelijk voor diensten, goederen of producten die kunnen worden aangekocht of ingehuurd bij derden die toegankelijk zijn via de Website van packlink.com, met name wanneer het aankoop- of boekingsproces rechtstreeks op de website van de derde wordt uitgevoerd, ook al is het symbool of de banner met de grafische elementen van de website zichtbaar aanwezig (branding).
 4. Voor de werking van de Website. De website packlink.com biedt diensten en inhoud aan, en maakt daarbij gebruik van de technische middelen die voor dat doeleinde ter beschikking worden gesteld. Packlink.com kan, wanneer het bedrijf het nodig acht, correcties, verbetering of wijzigingen aanbrengen in de informatie op de Website en in de diensten en inhoud, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding of Claims kan ontstaan, en zonder dat dit enige aansprakelijkheid met zich mee kan brengen. Packlink.com is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de beschikbaarheid en technische continuïteit van de werking van de Website. Packlink.com neemt alle nodige maatregelen om haar diensten te herstellen in geval van een technische storing. Als Gebruiker ben je als enige verantwoordelijk voor je identificatiegegevens en toegang tot de inhoud of diensten van de Website. Deze gegevens omvatten een geheime code en een Gebruikersnaam. Packlink.com is niet verantwoordelijk voor enig oneigenlijk gebruik van de codes voor toegang tot de inhoud of diensten van de Website, of voor de gevolgen van enige vorm van misbruik door gebruikers, van het verlies of vergeten van de codes, of van hun oneigenlijk gebruik door onbevoegde derden.

Intellectueel en industrieel eigendom

Alle inhouden, en in het bijzonder de ontwerpen, iconen, software, foto's, modellen, illustraties, audionummers, teksten, logo's, handelsmerken en andere elementen die onderworpen zijn aan industrieel en commercieel gebruik en deel uitmaken van de Website, vallen onder de intellectuele en industriële eigendomsrechten, en zijn eigendom van packlink.com, en/of derden die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor hun publicatie op de Website.

Dit betekent in geen geval dat een licentie of vrijstelling verleend is voor de gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten, dat enig recht toegekend of enige verwachting van rechten geschept is; in het bijzonder, elk recht van wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de inhoud zonder de uitdrukkelijke toestemming van packlink.com of zijn respectieve eigenaars.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Packlink.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Contractvoorwaarden te wijzigen, bij te werken of te herzien om juridische of technische redenen, of naar aanleiding van wijzigingen in de levering van de dienst of de toegang tot de inhoud van de Website, alsmede om wijzigingen aan te brengen overeenkomstig toepasselijke gedragscodes of, indien van toepassing, strategische bedrijfsbeslissingen. In dergelijk geval zal het bedrijf de Gebruikers via de Website op de hoogte te brengen.

Toepasselijke wetgeving

De Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

Algemene voorwaarden van de diensten van Packlink

 1. DEFINITIES

Hieronder worden enkele concepten uit de Algemene contractvoorwaarden van de diensten van Packlink (hierna, de Algemene voorwaarden of Algemene contractvoorwaarden) gedefinieerd:

 • Koeriersbedrijven: Samenwerkingspartners van Packlink.
 • Afgelegen gebieden: steden met minder dan 10.000 geregistreerde inwoners, en steden op meer dan 50 km van de site van het dichtstbijzijnde koeriersbedrijf, ongeacht hun bevolkingsdichtheid.
 • Hulpcentrum van Packlink: communicatiekanaal met Packlink voor vragen over de dienstverlening en het beheer.
 • Ontvanger: Een natuurlijke of rechtspersoon die de Goederen in ontvangst neemt van een vervoersdienst die hij/zij op packlink.com heeft gecontracteerd.
 • Zending: Verzending van één of meer pakketten, van eenzelfde punt van herkomst naar eenzelfde bestemming, op dezelfde dag en hetzelfde uur, en met hetzelfde koeriersbedrijf.
 • Verzendlabel en adresinformatie: De documentatie die bij de Goederen gevoegd moet worden.
 • Handelsfactuur of Pro-formafactuur/Autorisatie voor verzending: De documentatie die bij de Goederen moet worden gevoegd in geval van export/import buiten de EU en zendingen naar de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla.
 • Ophaallocatie: De plaats waar de Goederen moeten worden opgehaald door het koeriersbedrijf; in het geval van Drop-off services is dit het Afhaalpunt waar de verzender zijn/haar Goederen naartoe moet brengen voor verzending.
 • Afleverlocatie: De plaats waar het Koeriersbedrijf de Goederen moet bezorgen; voor Drop-offdiensten is dit het Afhaalpunt waar de Ontvanger zijn/haar Goederen in ontvangst kan nemen.
 • Goederen: Vervoerd(e) artikel(en).
 • Verzender: Natuurlijke of rechtspersoon die de Goederen bij het koeriersbedrijf aflevert op het moment van afhaling voor verzending.
 • Afhaalpunten/Ophaalpunten: Locaties, meestal winkels of bedrijfsruimten waar de Verzender de Goederen kan afleveren en/of de Ontvanger ze kan ophalen.
 • Website: www.packlink.com
 • Gebruiker: Elke rechtspersoon of entiteit zonder rechtspersoonlijkheid die een commerciële of zakelijke activiteit uitvoert, of (ii) elke zelfstandige die, in het kader van zijn/haar professionele activiteit, Packlink inhuurt voor het afhalen en afleveren van de Goederen, en die verantwoordelijk is voor de betaling van alle kosten met betrekking tot de dienstverlening; enkel de Gebruiker kan Claims indienen en vragen stellen met betrekking tot de geboekte dienst, en dat via chat, met behulp van het online formulier of door een e-mail te sturen naar de beheerder van de Website.
 • Geregistreerde gebruiker: gebruiker die zich op de Website geregistreerd heeft en een account heeft aangemaakt. Om van Packlink-diensten te gebruiken, heb je een account nodig.
 1. INFORMATIE DIE DE BOEKING VOORAFGAAT

Deze Algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen Packlink Shipping S.L., met CIF B83357863, ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Volume 17.909, Folio 138, Sectie 8, Pagina M-309219, Nummer 4, en met zetel te Calle Amaltea, 9, 28045 Madrid (hierna, Packlink), en de Gebruiker die de op de Website aangeboden diensten inhuurt.

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende bepalingen betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, de Algemene Contractvoorwaarden en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het gebruik van de Website en/of de boeking van de diensten op de Website houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in door de Gebruiker van alle Algemene voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden van de Website en eventuele Bijzondere voorwaarden.

Packlink verklaart dat de procedures voor het boeken van de geleverde diensten beschreven worden in deze Algemene contractvoorwaarden en in de specifieke procedures die tijdens het browsen op het scherm verschijnen. De Gebruiker moet verklaren dat hij/zij deze procedures kent en accepteert om toegang te krijgen tot de diensten die op de Website worden aangeboden.

Wijzigingen en/of correcties van de door de Gebruikers geleverde gegevens moeten volgens de aanwijzingen op de Website gebeuren.

 1. BOEKINGSPROCES

a) Door Packlink geleverde dienst

Packlink is een zoekmachine voor het verzenden van pakketten. Ze handelt als tussenpersoon tussen de Gebruikers en de Koeriersbedrijven. Via de Website kunnen de Gebruikers de verzendingstarieven van de verschillende Koeriersbedrijven raadplegen, de diensten van een koeriersbedrijf op maat online boeken en de status van hun zending te allen tijde opvolgen aan de hand van de informatie die het koeriersbedrijf op zijn Website post.

b) Informatie die de boeking voorafgaat

De Gebruiker die de Dienst wil boeken, moet de informatie over de gewenste zending (postcode of woonplaats van de Verzender, postcode of woonplaats van de Ontvanger, het gewicht, de lengte, de breedte en de hoogte van het te verzenden pakket) op de Website invoeren in de rubriek "Een pakket verzenden", en de zoekopdracht starten.

 1. Na ontvangst van de aanvraag vergelijkt Packlink de tarieven van de Koeriersbedrijven op basis van de specificaties in de zoekopdracht van de Gebruiker. Er wordt een lijst van beschikbare transportdiensten opgesteld, gerangschikt volgens diverse criteria als prijs, tijd en naam van het Koeriersbedrijf.
 2. Packlink zal de Gebruiker informeren over de belangrijkste kenmerken van de aangeboden dienst (zoals de noodzaak een printer te hebben om vervoersdocumenten aan te maken, de mogelijkheid tot betaling bij levering, of de aangeboden verzekeringsdekking). Klik op "Informatie" voor meer informatie over de geselecteerde zending.
 3. Zodra de Gebruiker een keuze heeft gemaakt, kan hij/zij de gewenste dienst boeken met een druk op de knop "Boeken". Op de volgende pagina kan de Gebruiker de door Packlink geboden verzekeringsdekking nalezen en extra informatie voor de zending invoeren, zoals:
  • Zijn/Haar "Persoonlijke gegevens" (naam en e-mailadres);
  • De "Inhoud van de zending" (inhoud van de zending en waarde van de Goederen);
  • De code van zijn/haar "Kortingsbon" (indien van toepassing).
  • De mogelijkheid om bij levering te betalen.
 4. Alvorens verder te gaan, moet de Gebruiker de Algemene vervoersvoorwaarden van het gekozen Koeriersbedrijf accepteren. Je kan deze raadplegen via een hyperlink in de rubriek "Inhoud van de zending". Je moet tevens deze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van de Website aanvaarden en aangeven dat je de lijst van Verboden voorwerpen hebt gelezen.
 5. Op de volgende pagina moet de gebruiker de volgende gegevens invoeren:
  • De "Leveringsdatum van de Zending" (dag en uur);
  • Verplichte "Ophaalinformatie" (naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres, postcode, plaats, provincie of staat, en land worden automatisch ingevuld op basis van de eerder ingevoerde informatie);
  • Optionele "Ophaalinformatie";
  • Verplichte "Leveringsinformatie" (naam, telefoonnummer en adres, postcode, plaats, provincie of staat en land worden automatisch ingevuld op basis van de eerder ingevoerde informatie);
  • Optionele "Leveringsinformatie".
  • In het geval van zendingen van kantoor naar kantoor of van kantoor naar huis, moet het kantoor van levering niet worden opgegeven. Bij de bestemming moet wel worden doorgegeven in welk kantoor de zending zal worden opgehaald.
 6. Zodra de Gebruiker alle bovenstaande informatie heeft ingevuld, en op "Naar betaling gaan" klikt, wordt hij/zij doorgestuurd naar de pagina voor "Bevestiging en betaling". De Gebruiker:
  • kan de "Zendinggegevens" (plaats van vertrek, plaats van levering, datum van intrekking, dienst, inhoud, verzending, verzekering) raadplegen;
  • moet een betaalmethode (PayPal of creditcard) selecteren, en de gegevens van zijn/haar PayPal-account (e-mailadres en wachtwoord) of creditcard (nummer, vervaldatum [maand en jaar] en beveiligingscode) op de volgende pagina invullen.
 7. Na betaling verschijnt er een overzicht met:
  • de aankoopbevestiging en de gegevens van de Dienst (Koerierdienst, datum van ontvangst, transportnummer, afleveradres en douanefacturen, indien van toepassing);
  • de lijst van documenten die moeten worden afgedrukt voor aanvaarding van de levering (vervoersdocumenten en adreslabels in PDF-formaat).
  • De Gebruiker kan de factuur downloaden in de rubriek Facturering.
 8. Na voltooiing van deze stappen ontvangt hij/zij een e-mail op voorgaand e-mailadres met de gegevens van de zending en een link naar de pagina waar hij/zij de labels kan afdrukken die op de zending gekleefd moeten worden.
 9. Zodra de Gebruiker de verzendservice geboekt heeft en het transportnummer ontvangen heeft, heeft hij/zij toegang tot de Website via "Zending opvolgen" en kan hij/zij de status van de zending volgen. Het voor registratie opgegeven e-mailadres geeft de Gebruiker toegang tot packlink.com. Packlink zal geen gebruikers toelaten die een ander e-mailadres gebruiken dan het adres dat ze bij de Persoonlijke gegevens hebben ingevuld. Hou er rekening mee dat de ophaaldatum (en het uur) dat de Gebruikers selecteren niet voor alle services en Koerierdiensten gegarandeerd kan worden. Op het moment van boeking kan de Gebruiker op het moment van aankoop nagaan of de service gegarandeerd is.

c) Ondersteunende functies van Packlink

 1. Bestand met meerdere zendingen: Rubriek waarin de Gebruiker verschillende transporten tegelijkertijd in één bestand kan bundelen mits voorziening van een vrachtbrief of gelijkaardig document voor elk van de zendingen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de gesloten overeenkomst tussen Gebruiker en Koerierdienst één of meerdere zendingen tot doel kan hebben.
 2. Integraties voor Webwinkels: Packlink PRO biedt gebruikers de mogelijkheid om modules uit verschillende winkels te integreren en Packlink PRO te gebruiken voor de bestellingen in zijn/haar winkel.

d) Het ophalen van de Goederen

Zodra Packlink de Gebruiker bevestigt dat de gewenste diensten correct geboekt zijn en de gekozen datum en tijd voor de afhaling van de Goederen aanvaard zijn, wordt een koerier van het gekozen Koeriersbedrijf verwittigd. De drop-offdiensten vormen een uitzondering. In het geval van een drop-offdienst moet de Verzender de Goederen naar een afhaalpunt brengen. Neem contact op met het Hulpcentrum van Packlink om een nieuw ophaaltijdstip af te spreken.

Zendingen naar en vanuit Afgelegen gebieden (nationaal en internationaal) kunnen onderhevig zijn aan vertragingen, retourneringen en annuleringen. De Gebruikers kunnen meer informatie lezen in Artikel 17: Disclaimer van Aansprakelijkheid.

De Gebruikers moeten het Koeriersbedrijf dat de Goederen afhaalt om een bewijs van ontvangst, afhaalbon of vrachtbrief verzoeken. Claims zonder afhaalbon worden niet aanvaard. In deze gevallen is er immers geen bewijs voorhanden dat het Koeriersbedrijf de Goederen effectief heeft opgehaald.

e) Levering van de Goederen

De Goederen worden geleverd op het adres dat de Gebruiker tijdens de bestelling heeft opgegeven. Als de Levering niet aan de Ontvanger overhandigd kan worden, kan het Koeriersbedrijf een kennisgeving achterlaten zodat de Ontvanger een nieuwe levertijd kan afspreken. De Goederen worden dan teruggebracht naar het magazijn. Niet alle Koeriersbedrijven laten een kennisgeving achter. In een dergelijk geval moet de Gebruiker zelf op de Website inloggen, de status van de Goederen volgen en contact opnemen met de Ontvanger. Afhankelijk van de dienst en/of het Koeriersbedrijf wordt er een tweede bezorgpoging gedaan op hetzelfde adres (zonder extra kosten voor de gebruiker). In sommige landen moet je er rekening mee houden dat de koeriers de Goederen soms op een ander adres afleveren als de Ontvanger niet thuis is, bijvoorbeeld bij de buren of bij een Afhaalpunt.

Wanneer een zending op de plaats van bestemming geweigerd wordt of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het transport de zending niet kan leveren, zal Packlink de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de omstandigheden die de levering verhinderen via "Opvolging van de zending" of, wanneer dit om technische redenen niet mogelijk is, via e-mail. De Gebruiker moet Packlink binnen twee (2) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de vermelde kennisgeving, schriftelijk antwoorden en aangeven of hij/zij een nieuwe levertijd wil afspreken of de Goederen op een ander adres wil laten bezorgen. Als de Gebruiker zijn/haar beslissing niet binnen bovengenoemde termijn van twee (2) dagen aan Packlink meedeelt, zal de zending worden afgehandeld volgens de wettelijke voorschriften die hiervoor gelden. In dergelijk geval is de Gebruiker niet alleen verantwoordelijk voor de bijbehorende extra kosten maar ook voor de portokosten en eventuele andere onkosten. Als de Goederen naar de Verzender worden teruggestuurd of op aanvraag van de Gebruiker naar een ander adres worden gestuurd, moet laatstgenoemde de extra transportkosten aan Packlink terugbetalen.

De levertijden van de diensten op de website zijn bij benadering, met uitzondering van de diensten met Gegarandeerde levering, en zijn gebaseerd op informatie van het Koeriersbedrijf zelf. We raden je aan om eerst de voorwaarden van de Koeriersbedrijven te lezen alvorens hen te boeken. In sommige gevallen valt de vertraging in levering buiten de controle van Packlink en/of het Koeriersbedrijf. Alle vervoerstijden zijn gebaseerd op werkuren/werkdagen van maandag tot vrijdag. Vakantiedagen tellen niet als werkdagen, noch op de plaats van zending, noch onderweg, noch op de plaats van bestemming.

Alle kosten van laden en lossen voor het verstrekken van de pakketdiensten en andere soortgelijke diensten zijn voor rekening van het Koeriersbedrijf als het gaat om het afhalen en verdelen van kleine pakketten (maximaal 5 pakketten, maximaal 30 kg per pakket)  die gemakkelijk door één persoon afgehandeld kunnen worden met behulp van de machines of tools in het gebruikte voertuig.

Je kan ook beroep op ons doen voor het transport van zendingen die bijzondere of speciale laad- en/of losverrichtingen vereisen. In dit geval moet jij als Gebruiker ermee instemmen dat de Goederen tot aan de huisdeur worden geleverd, of naar een magazijn van het koeriersbedrijf in de buurt van de Gebruiker. De Gebruiker heeft dan minstens 2 dagen de tijd om de Goederen daar zelf op te halen. Op verzoek van de Gebruiker zal Packlink mee op zoek gaan naar de benodigde speciale voertuigen en middelen voor deze leveringen. De extra kosten van deze service zijn voor rekening van de Gebruiker. Packlink zal geen voertuigen mobiliseren voordat de betaling gestort is.

Packlink aanvaardt geen zendingen naar postbussen in postkantoren of van privé-adressen.

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KOERIERSBEDRIJVEN

De levering en ophaling van de Zendingen is onderworpen aan de voorwaarden van het betrokken Koeriersbedrijf. Je kan deze voorwaarden nalezen op hun respectieve websites. De Gebruiker moet deze, zoals aangegeven in Rubriek Section 3.2 (De Dienst boeken), aanvaarden wanneer hij/zij de zending bevestigt. In geval van verschillen tussen de leverings- en ophaalinformatie op deze Website en de websites van de Koeriersbedrijven, prevaleren altijd de servicevoorwaarden van het Koeriersbedrijf. De tarieven op de Website, met uitzondering van de verzekeringsdekkingen, zijn immers gebaseerd op informatie die de Koeriersbedrijven ons hebben doorgegeven.

 1. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN PACKLINK

Packlink zorgt ervoor dat de Goederen opgehaald en bezorgd worden door het Koeriersbedrijf dat de Gebruiker op het moment van de bestelling heeft doorgegeven. Packlink verwerkt de Goederen niet zelf. Het bedrijf staat in voor de organisatie/het beheer van de Zending en rekent daarbij op de steun van samenwerkende Koeriersbedrijven. Packlink zal alle Claims/vragen over de bestelling behandelen die schriftelijk worden doorgestuurd vanaf het e-mailadres dat voor de boeking van de dienst op de website van Packlink werd gebruikt.

De klacht/vraag van de Gebruikers zal via hetzelfde kanaal worden beantwoord. Voor meer informatie, zie Artikel 13: "Claimmanagement".

Het Koeriersbedrijf en/of Packlink heeft het recht om Goederen om bepaalde redenen te weigeren, zoals, maar niet beperkt tot, afwezigheid van verpakking, onvoldoende verpakking, overschrijding van het geboekte formaat, en aard van de Goederen (zie Lijst van Verboden voorwerpen).

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Alle zendingen moeten correct verpakt en beschermd worden voor transport, overeenkomstig de bepalingen van de Verpakkingsgids. Hierbij moet rekening gehouden worden met hun inhoud en moet ervoor gezorgd worden dat de inhoud geen schade kan veroorzaken aan de apparatuur of het vervoerspersoneel. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de verpakking geschikt is voor het transport van de Goederen. Klachten over de Goederen ten gevolge van niet-naleving van de bepalingen van de Verpakkingsgids op de website of van het gekozen Koeriersbedrijf zullen niet worden aanvaard. Voorwerpen die niet in een doos zitten of die niet correct verpakt zijn, zijn uitgesloten van de services die Packlink aanbiedt en kunnen onderhevig zijn aan vertraging, retournering of inbeslagneming. In deze gevallen zal Packlink de gemaakte verzendkosten niet terugbetalen. De Gebruiker draagt de kosten voor het transport, de mislukte ophaalpoging of de retournering van de Goederen naar het punt van herkomst tot de bestelling geannuleerd wordt.

De Gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor eventuele beschadiging van andere Zendingen door zijn/haar Goederen door onvoldoende of gebrekkige verpakking tijdens het transport.

De verzender moet de Goederen afleveren bij de koerier van het Koeriersbedrijf dat hij/zij op het moment van boeking heeft geselecteerd. Als de Afzender van de Zending niet de Gebruiker is, moet laatstgenoemde de naam doorgeven van het bedrijf dat de Goederen zal ophalen: als deze informatie niet wordt doorgegeven, kan Packlink niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle Zendingen moeten correct gelabeld worden en alle Verzendlabels, Adresinformatie en Commerciële facturen (indien van toepassing) moeten zichtbaar op het breedste, platte oppervlak van het pakket/voorwerp worden gekleefd zodat ze niet kunnen loskomen. Bij zendingen van meerdere pakketten moeten de Verzendlabels en de Adresinformatie correct worden aangebracht.

Als de Afzender de te verzenden pakketten niet correct labelt, kan de koerier van het Koeriersbedrijf de ophaling weigeren. Packlink noch het Koeriersbedrijf kan verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering of voor mislukte leveringen ten gevolge van slechte of dubbelzinnige labeling, of andere tekortkomingen in de labeling door de Verzender. Vergeet niet dat Goederen zonder Verzendlabels en Adresinformatie niet kosteloos opnieuw kunnen worden verzonden. Als een Zending om deze reden geretourneerd moet worden, heb je geen recht op restitutie van het geboekte transport. De Gebruiker zal de bijbehorende kosten dragen (zie artikel 9: Extra servicekosten).

Alle door de Gebruiker (ook via elektronische weg) verstrekte gegevens met betrekking tot de aanvraag en de boeking, de labeling, het transport of de facturatie van de Zending moeten nauwkeurig, volledig en voldoende zijn, en overeenstemmen met de gegevens die in de overeenkomst zijn opgenomen. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, het gewicht en de afmetingen van het pakket, de inhoud van het pakket en de contactgegevens van de Ontvanger: volledige naam, volledig adres, inclusief postcode, telefoonnummer (altijd in het land van bestemming) en e-mailadres. De koerier is niet verantwoordelijk voor de controle van deze informatie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud en de waarde van de Zending nauwkeurig te vermelden.

De Gebruiker erkent dat de opgave van de Goederen hem/haar geen recht geeft op enige vergoeding in geval van verlies of schade als hij/zij geen Aanvullende verzekering heeft afgesloten. Deze waarde dient enkel ter informatie, voor douanecontroles, voor statistische doeleinden enz.

Als de Gebruiker niet alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt, heeft de koerier van het Koeriersbedrijf het recht om te weigeren de goederen af te halen en/of te leveren. In dit geval zijn de eventuele kosten voor rekening van de Gebruiker.

De Goederen moeten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en voorschriften met betrekking tot het vervoer van Goederen over land, over zee en door de lucht. Alle extra kosten in het kader van administratieve sancties wanneer er een inbreuk op de regelgeving wordt gepleegd, of de Goederen illegaal worden geacht in het land van oorsprong, doorvoer of bestemming, zullen op de Gebruiker worden verhaald.

De kosten die de Gebruiker dient te dekken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de transportkosten, de toeslagen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, urgentie-, operationele en brandstoftoeslagen), de opslagkosten, de btw, de taksen, de rente, de boetes, de administratiekosten, de douanekosten, de verzekeringspremies, en alle andere kosten die Packlink op de Gebruiker kan verhalen voor het vervoer of de naleving van de regels van de regelgevende instanties voor de Zending, en enig ander bedrag in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de opvolging van zijn/haar zending, en moet contact opnemen met het Hulpcentrum van Packlink in geval van vertraging, een incident of ontbrekende informatie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om, in het geval van een incident, met Packlink samen te werken om de geboekte dienst alsnog binnen de aangegeven termijnen te kunnen verlenen. In de regel bedraagt die termijn twee werkdagen.

De Gebruiker dient Packlink de benodigde informatie te verstrekken voor de afhandeling van de leveringen en de opvolging van de Goederen, en van de nodige gegevens te voorzien voor de goede uitvoering van de dienst.

De Gebruiker moet de ontvangers in Derde landen op de hoogte brengen van de Inklaringskosten en belastingen die bij levering van de Goederen moeten betaald worden om douane-incidenten met vasthouding en inhouding van de Goederen te vermijden. De Gebruiker erkent dat als de Ontvanger de verschuldigde belastingen niet betaalt, deze kosten zijn voor rekening van de Gebruiker en zullen hem/haar aangerekend worden via dezelfde betaalmethode die hij/zij bij het boeken van de dienst heeft opgegeven.

De Gebruiker moet de nodige documenten voor de behandeling van Claims (naar aanleiding van een defect, diefstal, verlies, een ongeval enz.) binnen de voorziene termijnen verstrekken. Zie Rubriek 13: Claimmanagement.

De Gebruiker dient alle vragen/klachten aan Packlink te richten. Packlink zal vervolgens, in naam van de Gebruiker, de nodige regelingen treffen met het Koeriersbedrijf. Als de Gebruiker rechtstreeks contact opneemt met het Koeriersbedrijf, wordt de verdere afhandeling van het incident bemoeilijkt. Packlink is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele stappen die de Gebruiker ten aanzien van het Koeriersbedrijf nam.

De Gebruiker erkent dat als hij/zij niet voldoet aan de voorwaarden in deze rubriek, en de overige verplichtingen die in deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van het gekozen Koeriersbedrijf zijn vastgelegd, Packlink noch het Koeriersbedrijf aansprakelijk kan worden gesteld voor extra kosten of heffingen, verlies of beschadiging ten gevolge van de niet-naleving. In dergelijk geval Is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade of kosten in het nadeel van Packlink of het Koeriersbedrijf, ten gevolge van de niet-naleving van de voorwaarden in deze rubriek.

 1. VERBODEN EN/OF BESCHADIGDE VOORWERPEN

Packlink aanvaardt geen artikelen die op de lijst van Verboden voorwerpen staan. Bij export moet er eveneens rekening mee gehouden worden dat de te vervoeren Goederen beperkt moeten blijven tot Goederen die door de Douane-autoriteiten op de plaats van bestemming aanvaard worden.

De Gebruiker moet controleren of zijn/haar artikel niet op de lijst van Verboden voorwerpen staat.

Goederen op de lijst van Verboden voorwerpen kunnen niet worden opgehaald, vertraging oplopen, geretourneerd worden, of in beslag genomen worden door de Douane-autoriteiten. Als er, zonder medeweten van het Koeriersbedrijf en/of packlink.com, een Verboden voorwerp wordt verzonden, zullen de kosten voor de Zending van de Verboden voorwerpen niet worden terugbetaald, en worden er geen Claims voor vertraagde leveringen, afhalingen of van enig ander type, aanvaard. Als het Koeriersbedrijf Goederen inzamelt die op de lijst van Verboden voorwerpen staan, is de Gebruiker verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten en de retournering van de Goederen. Bovendien verliest hij/zij het recht om Claims in te dienen in het kader van de inbegrepen of extra dekking.

Vergeet niet dat Packlink over een geautomatiseerd computersysteem beschikt voor de afhandeling van de Verzendverzoeken. Het personeel van Packlink kan de te verzenden inhouden dus niet controleren. De Gebruiker moet de Voorwaarden van het gekozen Koeriersbedrijf nalezen,of contact opnemen met Packlink via het Hulpcentrum om zich ervan te verzekeren dat de Goederen aanvaard zullen worden.

Als een voorwerp zodanig beschadigd is dat het niet vervoerd kan worden, kan het Koeriersbedrijf het bijhouden en door de Gebruiker laten ophalen. Als de Goederen om veiligheids- of gezondheidsredenen niet kunnen worden bijgehouden, kan het Koeriersbedrijf besluiten ze zonder voorafgaande kennisgeving te vernietigen.

 1. INTERNATIONAAL TRANSPORT EN DOUANE

In geval van transportdiensten waarbij Packlink Goederen buiten Spanje moet afhalen of leveren, wordt de aansprakelijkheid van Packlink geregeld door de toepasselijke internationale overeenkomsten. Als aan de Zending bepaalde, ondertekende documenten moeten worden toegevoegd, zal de Gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht tijdens het boekingsproces. Als deze documenten niet bij de Goederen zitten, kan de Zending vertraging oplopen of kan het Koeriersbedrijf een toeslag aanrekenen die Packlink op de Gebruiker zal verhalen.

In het geval van leveringen buiten de Europese Unie moet de Gebruiker verklaren dat het om definitieve uitvoer gaat. De dienst omvat immers geen tijdelijke uitvoer (retournering, overdracht van bedrijfsmiddelen enz.).

Er moet dan een Handels- of Pro-formafactuur (als de Goederen geen commerciële waarde hebben) worden toegevoegd in het Spaans en het Engels. De Gebruiker moet een nauwkeurige beschrijving geven van het uit te voeren artikel en de reden voor uitvoer toelichten. Als de beschrijving naar het oordeel van de Douane-autoriteiten niet overeenkomt met de verzonden artikelen of niet nauwkeurig is (voorbeeld: er wordt vermeld dat het een geschenk is, terwijl het in werkelijkheid een aankoop is), kan een toeslag worden aangerekend of kan de zending geretourneerd, in beslag genomen of vernietigd worden. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de informatie op de factuur correct is opgesteld. De Gebruiker moet het Koeriersbedrijf dat de Goederen zal ophalen, van voldoende exemplaren van de Handels- of Pro-formafactuur voorzien. Het aantal vereiste kopieën wordt aangegeven op het moment van boeking.

In sommige gevallen moet de Gebruiker ook een originele, correct ingevulde en ondertekende Toelating tot Vrijmaking bijvoegen. Dit document wordt ter beschikking gesteld zodra de Gebruiker de bestelde dienst bevestigt. Als dit document niet correct bij de zending wordt gevoegd, kan de Douane-klaring niet gegarandeerd worden.

Als de door de Gebruiker opgegeven waarde van de inhoud onjuist is, is Packlink niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten die daaruit kunnen voortvloeien. Verzendingen van pakketten ter waarde van meer dan vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,00) kunnen vertraging oplopen, omdat ze meer papierwerk vereisen. Packlink raadt af om pakketten te verzenden waarvan de waarde het maximumbedrag van de extra schadedekking overschrijdt.

De Gebruiker moet enkel de kosten voor de afhaling, de transit en de levering van de Goederen aan Packlink betalen. Packlink is niet verantwoordelijk voor eventuele extra heffingen of belastingen die in andere landen op de Zending van toepassing kunnen zijn. De Gebruiker moet zelf nagaan of er taksen, belastingen of Douaneheffingen betaald moeten worden bij aankomst in het land van bestemming. We raden u aan om dit na te vragen bij de ambassade of het consulaat van het land in kwestie. In de rubriek FAQ vind je meer advies van Packlink. Deze informatie geldt enkel als richtlijn. Packlink is niet bevoegd of gekwalificeerd om informatie te geven over de exacte vereisten en toepasselijke kosten. De Ontvanger van de Levering is verantwoordelijk voor alle Douaneheffingen en belastingen die door de Douane-autoriteiten van het land van bestemming kunnen worden opgelegd. Als de Ontvanger deze kosten niet betaalt, en Packlink deze verschuldigde kosten opmerkt, zullen alle Douaneheffingen, belastingen en andere door de Ontvanger verschuldigde kosten op de Gebruiker verhaald worden. Als de Ontvanger deze kosten en belastingen weigert te betalen, worden ze op de Gebruiker verhaald. Vele landen rekenen een toeslag aan voor de vernietiging/weigering van Goederen als deze belastingen niet betaald zijn. Ook deze kosten zijn voor rekening van de Gebruiker.

Dit beleid geldt ook voor de invoer. De Ontvanger moet alle Douaneheffingen, rechten en andere belastingen betalen. In geval van invoer zal het Koeriersbedrijf de Gebruiker, zodra het pakket is verzonden, op de hoogte brengen van de kosten die bij ophaling in een afhaalpunt in het land aangerekend zullen worden. Als de Gebruiker deze betaling niet binnen twee werkdagen na melding verricht, behoudt Packlink zich het recht voor om de Goederen bij de Spaanse douanediensten aan te geven. Dit kan leiden tot administratieve sancties voor de importeur (in dit geval de Gebruiker). Packlink kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De retournering van Goederen naar het buitenland zal extra invoerkosten met zich meebrengen. De importtarieven worden niet altijd openbaar gemaakt en zijn meestal tot 30% hoger dan de exporttarieven. De te betalen prijs is waarschijnlijk hoger dan de prijs die werd aangerekend voor het export van de Goederen. De Gebruiker die de Zending boekte, moet deze taks betalen.

 1. BIJKOMENDE SERVICEKOSTEN

De Bijkomende servicekosten zijn niet afhankelijk van packlink.com, maar van het Koeriersbedrijf dat door de klant geboekt wordt en het voertuig dat door het gekozen Koeriersbedrijf wordt gebruikt. Daarom kan packlink.com de exacte bedragen van de Bijkomende servicekosten niet specificeren. De Gebruiker erkent dat Packlink gerechtigd is om automatisch toeslagen in rekening te brengen en te innen via dezelfde betaalmethode die hij/zij bij het boeken van de dienst heeft opgegeven.

Als het geld niet geïnd kan worden via de originele betaalmethode, zal Packlink alle mogelijke, inclusief legale, maatregelen nemen om de verschuldigde bedragen alsnog van de Gebruiker terug te vorderen.

a) Verschil met opgegeven gewicht/volume

Wanneer de Gebruiker het gewicht en de afmetingen van de Zending invoert, wordt de vooruitbetaling berekend op basis van het gewicht en de afmetingen van de geboekte dienst. Je bent verplicht om het exacte gewicht en de exacte afmetingen van elk pakket in te voeren. Alle pakketten/Goederen worden meerdere keren gescand door het Koeriersbedrijf. Als het gewicht of het formaat van de zending groter is dan het gewicht of het formaat dat bij boeking werd opgegeven, kan de zending worden tegengehouden, vertraging oplopen of kan ze geretourneerd worden naar het punt van herkomst. In dergelijk geval zal Packlink het bedrag van de klant innen via dezelfde betaalmethode die hij/zij bij het boeken van de dienst heeft opgegeven. De Gebruiker wordt per e-mail van deze heffingen op de hoogte gebracht.

Deze kosten worden berekend op basis van het openbare tarief van Packlink, zonder toepassing van eventuele kortingen waarop de Gebruiker recht zou kunnen hebben. Deze kosten zullen in rekening worden gebracht zodra de koerier ons, binnen een jaar na het boeken van de dienst, op de hoogte brengt van openstaande rekeningen.

b) Mislukte afhaling

Als de Goederen niet op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip klaar zijn voor afhaling, zal er een toeslag in rekening worden gebracht voor de "Mislukte ophaling". Deze toeslag bedraagt minimaal € 2,00 en maximaal € 15,00 plus btw, afhankelijk van het gebruikte voertuig en het geboekte Koeriersbedrijf. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht in geval van mislukte of vertraagde afhaling om redenen die toe te schrijven zijn aan de Gebruiker of de Ontvanger, en niet gedekt worden door de geboekte dienst.

c) Adreswijzigingen

Onder adreswijzigingen verstaan we: een wijziging van het afhaal- of afleveradres. Deze toeslag kan eveneens worden aangerekend wanneer er het opgegeven adres onvolledig is. De toeslag bedraagt minimaal € 2,00 en maximaal € 15,00 plus btw, afhankelijk van het gebruikte voertuig en het Koeriersbedrijf. Als de levering bestemd is voor een wijk met een andere postcode, al dan niet in dezelfde stad, is er geen sprake van een adreswijziging maar van een herzending. De kosten zijn dan ook dezelfde als voor de oorspronkelijke zending.

d) Bijkomende leveringen

Als het Koeriersbedrijf het maximale aantal geplande leveringspogingen heeft uitgeput (de eerste en de tweede poging zijn meestal gratis), zal elke bijkomende leveringspoging een extra kost met zich meebrengen van minimaal € 2,00 en maximaal € 5,00 + btw, afhankelijk van het gebruikte voertuig en het gekozen Koeriersbedrijf.

 1. BETAALMETHODES

Dit zijn de betaalmethodes die op de Website aanvaard worden:

 • Creditcard of debetkaart: Visa, MasterCard.
 • PayPal-account.

Beide betaalmethoden voorzien de optie van uitgestelde betaling om de 15 dagen van gegroepeerde facturen. Je kan deze optie aanvragen in je Accountinstellingen, via de rubriek Betaalmethodes.

 1. UITGESTELDE FACTURERING

Packlink biedt bedrijven en freelancers de mogelijkheid om facturen te groeperen en gezamenlijk te betalen via domiciliëring. Hiervoor moet de gebruiker contact opnemen met Packlink, de nodige documenten doorsturen en een account voor uitgestelde betaling aanmaken. Zodra de overeenkomstige afdeling de aanvraag heeft goedgekeurd, krijgt de Gebruiker toegang tot de nieuwe betaalmethode.

Een Gebruiker van de uitgestelde betaalservice verbindt zich ertoe om tweewekelijks een minimumfactuur van dertig (€ 30,00) euro te genereren. Packlink behoudt zich het recht voor om de uitgestelde facturatieservice te annuleren als dit bedrag, aan het einde van de cyclus, niet bereikt wordt. Packlink voert per maand 2 facturatiecycli uit met balansdatum op de 15de en de laatste dag van de maand, en zal het bedrag op de werkdag na afgifte van de factuur innen.

Als een klant een betalingsopdracht weigert, kan Packlink hem/haar aansprakelijk stellen voor de financiële kosten die hieruit voortvloeien. Als de Gebruiker de uitgegeven facturen niet betaalt, zal hij/zij geen toegang tot zijn/haar account meer hebben.

 1. KORTINGSBONNEN

Packlink stuurt soms e-mails met Kortingsbonnen naar zijn Geregistreerde Gebruikers die graag commerciële informatie ontvangen. Om van de korting te kunnen genieten moet de Gebruiker het nummer van de kortingsbon doorgeven op het moment van de bestelling Er kan slechts één kortingsbon per Zending gebruikt worden. Vervallen kortingsbonnen kunnen niet meer ingewisseld worden op de Website en kunnen niet meer voor andere kortingsbonnen met een nieuwe vervaldatum worden ingeruild. Kortingsbonnen kunnen nooit worden ingeruild voor geld.

 1. CLAIMMANAGEMENT

a) Maximale aansprakelijkheid van Packlink

De maximale aansprakelijkheid van Packlink valt onder de bepalingen van de nationale en internationale wetgeving die van toepassing is op de door Packlink aangeboden transportdiensten.

Deze wetgeving schrijft het volgende voor:

 • Vervoer over land in Spanje: Wet 15/2009 en haar regelgeving.
 • Internationaal vervoer over land: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), ondertekend te Genève, op 19 mei 1956.
 • Spoorvervoer in Spanje: Wet 15/2009 en haar regelgeving.
 • Internationaal spoorvervoer: Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer, ondertekend te Genève, op 9 mei 1980.
 • Luchtvervoer in Spanje: Luchtvaartrecht van 1960 en het Wetboek van vennootschappen.
 • Luchtvervoer internationaal: Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend in Montreal op 28 mei 1999
 • Zeevervoer in Spanje: Wet van 22 december 1949. Internationaal zeevervoer: Internationaal verdrag tot eenmaking van bepaalde regels inzake de wet betreffende cognossementen van 25 augustus 1924; Verdrag van Brussel van 1924; Regels van Den Haag-Visby van 1968; en Protocol van Brussel van 1979.
 • Wet 43/2010 van 30 december betreffende wereldwijde postdiensten, de rechten van gebruikers en de postmarkt.

b) Modaliteit en deadlines voor Claims voor schade of verlies

Packlink zal de gebruiker niet kunnen identificeren als de Claim wordt ingediend vanaf een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat gebruikt werd op het moment van boeking. De Gebruiker kan derden toegang geven tot de Claim mits een Beëdigde verklaring wordt verstrekt waarin deze toestemming wordt verleend.

De Gebruikers moeten hun Claims indienen via het Hulpcentrum van Packlink en moeten altijd een Claimsformulier invullen. Packlink kan hen helpen/adviseren bij het uitvoeren van al deze procedures.

Alle Claims voor verlies of verborgen of niet-zichtbare schade aan de Goederen moeten worden ingediend binnen de hieronder vermelde termijnen. Deze termijnen gelden vanaf de dag volgend op de dag van levering op de Bestemming:

 • Binnenlands vervoer over land: 7 dagen
 • Internationaal overlandvervoer: 7 dagen
 • Binnenlands luchtvervoer: 10 dagen
 • Internationaal luchtvervoer: 14 dagen
 • Binnenlands zeevervoer: 24 uur
 • Internationaal zeevervoer: 3 dagen

Als het verlies of de beschadiging van de Goederen duidelijk is, dient de Ontvanger zijn/haar klacht op het moment van levering op de leveringsbon, de vrachtbrief of de PDA (tablet) van de koerier aan te geven. De Ontvanger moet op de leveringsbon aangeven dat het pakket "Beschadigd" was bij ontvangst. Als uit de leveringsbon blijkt dat er geen klacht geregistreerd werd op het moment van ontvangst van de Goederen, is het mogelijk dat een Claim voor zichtbare schade niet aanvaard zal worden.

Als de Gebruiker besluit om een Claim in te dienen, moet hij/zij ervoor zorgen dat de Ontvanger de Goederen en hun verpakking goed bijhoudt, zodat deze ter beschikking kunnen worden gesteld van een deskundige beoordeling, tenzij Packlink schriftelijke instructies geeft om dit niet te doen. De Goederen moeten beschikbaar zijn voor inspectie in de staat waarin en op het adres waar zij geleverd werden. Als de voorwerpen gemanipuleerd of hersteld werden, of als de verpakking niet bewaard werden, zal de Claim worden afgewezen.

In geval van vertraging moet een schriftelijke Claim worden ingediend binnen eenentwintig (21) dagen vanaf de dag volgend op de levering van de Zending aan de Ontvanger.

Er zullen geen Claims aanvaard worden die buiten de genoemde termijnen worden ingediend, of wanneer de Verzender de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, niet is nagekomen.

In geval van totaal verlies zal de Claim pas in behandeling worden genomen nadat het Koeriersbedrijf een intensieve zoektocht in zijn magazijn(en) heeft uitgevoerd en de Goederen als "Verloren" heeft geclassificeerd. Dit onderzoek van de koerier, met de bijbehorende verklaring van verlies, duurt gewoonlijk tot dertig (30) dagen vanaf de geplande datum van levering. De Gebruiker verbindt zich ertoe om mee te werken aan het onderzoek, en alle gevraagde informatie te verstrekken.

Na de actieve zoekfase wordt een passieve zoekfase gestart. Zodra de zending is opgespoord, wordt de Gebruiker op de hoogte gesteld en om leveringsinstructies gevraagd.

Gebruikers die een Claim willen indienen, moeten gebruikmaken van de voorziene Communicatiekanalen en het e-mailadres dat ze op het moment van de bestelling hebben gebruikt.

Zodra Packlink de Claim ontvangt, zal om bewijsmateriaal ter bevestiging van de schade of het verlies worden verzocht: Essentiële vereisten om een Claim in te dienen

 1. Verliesverklaring (de Gebruiker krijgt toegang tot dit formulier zodra de Klantenservice de Claim heeft ontvangen).
 2. Door de koerier ondertekende leveringsbon van het Koeriersbedrijf (behalve in uitzonderlijke gevallen).
 3. Handelsfactuur (aankoop/verkoop) van de vervoerde Goederen of bon. De gegevens op de factuur moeten overeenkomen met de gegevens van de Verzender en de Ontvanger; als de besteller niet de verzender van de Goederen is, moet een document worden verstrekt waarin de relatie tussen de drie partijen wordt toegelicht.
 4. In geval van breuk, beschadiging van de binnen- of buitenverpakking of (zichtbare) schade aan de inhoud (bijvoorbeeld scheuren) bij ontvangst:
 5. Foto van de beschadigde Goederen in hun geheel: de foto moet de schade in haar geheel weergeven en mag niet slechts een close-up of een deel ervan zijn. Als de schade niet zichtbaar is op de algemene afbeelding, moet een extra afbeelding van het artikel worden bijgevoegd waarop die schade wel zichtbaar is. Als er meer dan één voorwerp beschadigd is, moet een groepsfoto van de beschadigde voorwerpen worden genomen.
 6. Foto van de buitenverpakking, met inbegrip van het label van het Koeriersbedrijf: op de foto moet duidelijk te zien zijn dat de zending door het respectieve Koeriersbedrijf werd uitgevoerd en dat de Claim op de geboekte zending betrekking heeft. De foto moet op een zodanige afstand worden genomen dat het verzendlabel zichtbaar is.
 7. Foto van de Goederen met hun binnenverpakking: de foto moet laten zien dat de gebruikte verpakking de inhoud tijdens het transport beschermde. Foto van de beschadigde Goederen in de verpakking, zoals ze aan de ontvanger werden bezorgd.
 8. Schatting van de kosten voor de herstelling van de schade, indien van toepassing.
 9. Leveringsbon met opmerking van de Ontvanger in geval van schade.

Als één van bovengenoemde documenten ontbreekt, is de Claim onvolledig. Ze zal dan niet in behandeling worden genomen.

In het geval van een Claim moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

 • Betalings- of domiciliëringsbevestigingen via platforms zoals Paypal, Catawiki, eBay en andere betaalplatforms, en online publicaties over de aankoop van artikelen, kunnen nooit gelden als facturen of waardebewijzen van de Goederen.
 • Als een beschadigd voorwerp niet kan worden gerepareerd, moet de Gebruiker dit aantonen door een document van een gespecialiseerde technicus in te dienen.
 • Een Gebruiker die een Claim indient, aanvaardt verantwoordelijkheid jegens de verzekeringsmaatschappij en de verschillende arbitragecommissies. Elke poging tot fraude of vervalsing van documenten is voor alle juridische en administratieve doeleinden de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

Houd er rekening mee dat Packlink tot 7 dagen nodig kan hebben om de gegevens van de Claim te controleren en contact op te nemen met de Gebruiker of hem/haar een schriftelijk antwoord te sturen.

Bij de behandeling van de Claim worden de volgende termijnen voor de indiening van documenten gehanteerd:

Verloren Goederen: 1 jaar vanaf de afhaling van de Goederen.

Ontbrekende inhoud: Foto’s: twee maanden vanaf de leveringssdatum van de Goederen. Andere documenten: 1 jaar vanaf de datum van inzameling.

Schade: Foto’s: twee maanden vanaf de datum van levering van de Goederen. Andere documenten: 1 jaar vanaf de pphaaldatum.

De termijn voor de behandeling van een Claim voor verlies of schade is 90 dagen. Deze gaat van start op het moment dat het volledige dossier aan de Verzekeraar wordt overgemaakt.

Er wordt een schikkingsbrief uitgegeven voor vergoeding van de Goederen en de transportkosten, en de Gebruiker zal om zijn/haar bankgegevens moeten meedelen.

De vergoeding van de Goederen is niet onderworpen aan btw, overeenkomstig de bepalingen van Wet 37/1992 inzake btw, art. 37/1992. 78.31º. De betaling gebeurt via bankoverschrijving.

De portokosten worden vergoed, inclusief btw. De betaling gebeurt op dezelfde manier als de boeking van de dienst.

Als de Goederen gerecupereerd worden nadat de Gebruiker voor zijn/haar verlies vergoed werd, is hij/zij verplicht de vergoeding aan PACKLINK SHIPPING, S.L. terug te betalen via bankoverschrijving op de door PACKLINK SHIPPING, S.L. opgegeven rekening.

Er worden geen Claims voor levering van de Goederen aanvaard als de Gebruiker de bestelling geannuleerd heeft, als de Gebruiker opdracht heeft gegeven om de bestelling stop te zetten of terug te sturen, of nadat de Goederen aan het Koeriersbedrijf overhandigd werden omdat er geen garantie was dat de Goederen naar hun plaats van herkomst teruggestuurd kondem worden. Desalniettemin zal Packlink alles in het werk stellen om de levering te annuleren als de Gebruiker hierom verzoekt.

c) Dekking

Verzekeringsdekking is enkel van toepassing in geval van verlies, zichtbare schade die op de leveringsbon is aangegeven, en niet-zichtbare schade waarvan tijdens een deskundige beoordeling is vastgesteld dat ze tijdens het transport van de goederen is veroorzaakt.

1. Dekking: Goederenverzekering (Verlies/Schade)

Alle diensten omvatten de dekking die wordt beschreven in punt 13.a ‘Maximale aansprakelijkheid van Packlink’, met uitzondering van de diensten met betrekking tot artikelen in punt 7 ‘Verboden en/of Beperkte voorwerpen’, die met medeweten van de Gebruiker, en op diens eigen risico en verantwoordelijkheid zijn vervoerd. Enkel gebruikers die zich aan punt 13.b ‘Modaliteit en deadlines voor Claims voor schade of verlies’ houden, kunnen een Claim indienen. Als de Gebruiker geïnteresseerd is in een extra dekking van de totale waarde van de Goederen, tot een maximumbedrag van € 2.500,00, moet hij/zij dit tijdens het boekingsproces specificeren.

Wanneer een Gebruiker extra dekking afsluit, dekt deze de volledige, geboekte Zending, ongeacht het aantal pakketten dat de Zending omvat. In geval van verlies wordt een vergoeding uitbetaald ter waarde van het opeisbare maximumbedrag, na indiening van gedocumenteerd bewijs van de waarde van de goederen in kwestie.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de vermelding van het verzekerde bedrag dat, in geval van een Claim, gestaafd moet worden met de facturen van de Goederen. De verzekeringsmaatschappij kan een beroep doen op een onderverzekering als de eiser geen verzekering heeft afgesloten die de werkelijke waarde van de Goederen dekt in overeenstemming met wet 50/1980 van 8 oktober 1980 betreffende verzekeringscontracten en haar regelgeving:

Voorbeeld:

Ontbrekende Goederen

Verzekerde som: € 250,00

Schadebedrag: € 341,14

Werkelijke waarde van de Goederen: € 341,14

Percentage dat op de Verzekerde waarde moet worden toegepast: 73,28 %

Bedrag dat moet worden uitbetaald: € 183,21

Beschadigde Goederen

Verzekerde som: € 300,00

Schadebedrag: € 250,00

Werkelijke waarde van de Goederen: € 600,00

Uit te betalen bedrag: € 125,00 (Verzekerde som x Bedrag van de schade/Werkelijke waarde van de Goederen)

De extra dekking sluit schade aan en/of verlies uit van gebruikte goederen, met name alle Goederen met een factuurdatum van 60 dagen of meer, tenzij een aanvullende tweedehandsverzekering wordt afgesloten, zoals bepaald in punt 13.c.ii.

Als de klant dekking afsluit voor een zending die uit meerdere pakketten bestaat, berekent de verzekeraar de gemiddelde waarde per pakket; als de zending van 2 pakketten verzekerd is voor € 1.000,00 euro, dan erkent de klant dat de maximale vergoeding per stuk € 500,00 bedraagt.

De dekking geldt voor alle geboekte diensten, op voorwaarde dat de vervoerde goederen niet op de lijst van Verboden of Beperkte voorwerpen staan, of geen schade hebben geleden door onvoldoende verpakking, in welk geval de Gebruiker op het moment van bestelling accepteert dat ze worden vervoerd zonder enige verzekeringsdekking.

In geval van zichtbare schade vereist de verzekering dat deze op de leveringsbon/POD wordt vermeld; als de Ontvanger de schade op het moment van ontvangst aangeeft, ontslaat de Gebruiker de koerier en Packlink van elke aansprakelijkheid. In geval van onzichtbare schade moet de klant uiterlijk 7 dagen na levering een Claim indienen.

De dekking geldt enkel als de Gebruiker up-to-date is met de betalingen van alle diensten en eventuele extra kosten. In geval van openstaande bedragen op het moment van de Claim, zal Packlink uitsluitend aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de geldende wetgeving.

2. Aanvullende tweedehandsverzekering

Gebruikers die tweedehandsgoederen -met name goederen met een factuurdatum van 60 dagen of meer- verzenden, kunnen een dekking tot € 500,00 afsluiten via de optie "Tweedehands" tijdens het boekingsproces. De Verzekeraar zal altijd om een Beëdigde Verklaring van de waarde en een Bewijs van waarde verzoeken voor de verwerking van de schadevergoeding.

3. Voorwerpen zonder verzekeringsdekking

De volgende voorwerpen, hoewel het vervoer ervan niet ten strengste verboden is, worden niet verzekerd, noch door verzekeringen die zijn opgericht onder de nationale of internationale wetgeving inzake het vervoer, noch door de gratis verzekering die in de prijs van de zending is inbegrepen. Deze Goederen kunnen evenmin verzekerd worden door een Extra dekking: Lijst van voorwerpen die niet in aanmerking komen voor verzekeringsdekking.

4. Gebruikte verpakking

De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de verpakking geschikt is voor het vervoer van de Goederen. Er worden geen claims aanvaard voor Goederen die niet aan de Verpakkingsgids voldoen.

 

 1. ANNULERING VAN DE ZENDING

Alle annuleringsaanvragen worden verwerkt overeenkomstig ons Annuleringsbeleid.

Als de Boeker zijn/haar zending wil annuleren maar de dienst al betaald heeft, moet hij/zij Packlink een e-mail sturen vanaf het adres dat voor het boeken van de zending gebruikt werd.

Packlink kan een door de Gebruiker geboekte zending die op de lijst van "Geweigerde partijen" van de Europese Commissie staat, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving annuleren: (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm).

De Klantenservice zal de Gebruiker wel altijd op de hoogte brengen van de annulering van de zending.

Als de Zending geannuleerd wordt voordat het Koeriersbedrijf vertrokken is om de Goederen op te halen, zal de Gebruiker Packlink geen boete of vergoeding verschuldigd zijn en zullen de transportkosten binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de annulering worden terugbetaald.

Als de Zending geannuleerd wordt nadat het Koeriersbedrijf de Goederen heeft afgehaald op de ophaallocatie, maar voordat de Goederen daadwerkelijk op de plaats van bestemming zijn afgeleverd, kan Packlink niet garanderen dat de zending geannuleerd en correct geretourneerd wordt. In dit geval heeft de Geregistreerde Gebruiker dus geen recht op terugbetaling van het geboekte transport en moet hij/zij Packlink op voorhand vergoeden voor de kosten van het vervoer van de te retourneren Goederen naar de ophaallocatie of het adres dat de Geregistreerde Gebruiker heeft opgegeven.

Annuleringen na levering van de Goederen op de plaats van Bestemming worden niet aanvaard.

Annuleringen naar aanleiding van dubbele orders zijn altijd gratis; dubbele orders zijn orders waarbij het eerste order al betaald is en het tweede order geannuleerd moet worden omdat het dezelfde herkomst en bestemming heeft.

 1. AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

De leveringen kunnen vertraging oplopen omwille van de volgende redenen:

 • Oorlog, burgeroorlog, vijandelijke inval, acties van vijandige buitenlandse machten, vijandigheden (al dan niet verklaarde oorlog), rebellie, revolutie, oproer, usurpatie, of plundering.
 • Ioniserende straling of besmetting als gevolg van radioactiviteit, radioactieve, toxische, explosieve, gevaarlijke of andere eigenschappen van een explosieve nucleaire component, en/of drukgolven veroorzaakt door vliegtuigen en andere bovengrondse apparaten die zich met sonische of supersonische snelheid verplaatsen.
 • Stakingen, demonstraties, vieringen van provinciale, regionale of nationale evenementen in het afhaal-, doorvoer- of leveringsgebied.
 • Natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden die het normale verkeer van de voor het vervoer van de Goederen gebruikte voertuigen belemmeren.
 • Ontbrekende, ontoereikende of onjuiste verpakking van de Goederen.
 • Onvolledige informatie, die de levering of afhaling bemoeilijkt.
 • Zendingen van en naar Afgelegen gebieden in het binnen- en buitenland.
 • Zendingen die geboekt worden met een te laag gewicht of te kleine afmetingen van de verzonden Goederen.

Als de dienstverlening vertraging oploopt ten gevolge van één van deze situaties, worden elke aanspraak op schadevergoeding of terugbetaling en elk recht op Claims ongedaan gemaakt.

 1. BEPERKTE TOEGANG TOT DE DIENSTEN

Packlink kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van de Gebruiker tot Packlink beperken, en/of weigeren met de Gebruiker te corresponderen:

 • als de Gebruiker op de lijst van "Geweigerde partijen" van de Europese Commissie staat. (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm);
 • als er een verandering in de regelgeving of wetgeving wordt doorgevoerd die de mogelijkheden van Packlink beperkt om toegang te bieden;
 • in het geval van een gebeurtenis buiten de wil van Packlink die de toegang verhindert (bijvoorbeeld, en niet beperkt tot, technische problemen, capaciteitsproblemen of communicatieproblemen);
 • als het gedrag van de Gebruiker jegens Packlink onrechtmatig is, of zijn/haar handelingen in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden;
 • als de Gebruiker één van de regels overtreedt van de Gebruiksvoorwaarden van de website en/of de Bijzondere Voorwaarden die daarin zijn opgenomen.
 1. AANVULLENDE WETTELIJKE REGELING

Met betrekking tot alles wat niet onder deze Algemene Voorwaarden valt, moeten de bepalingen van de nationale en internationale wetgeving die van toepassing is op de door Packlink aangeboden vervoersdiensten in acht worden genomen.

 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Op dit contract, en met name op de bepalingen van dit contract en zijn interpretatie, geldigheid en uitvoering, is de Spaanse wetgeving van toepassing. De partijen onderwerpen zich aan het gezag van de Rechtbanken van Madrid.

Bij wijze van uitzondering op het voorgaande zullen de partijen zich overeenkomstig de Spaanse wetgeving, aan de bevoegde Arbitragecommissies voor vervoer onderwerpen voor de beslechting van geschillen ter waarde van maximum € 15.000,00, mits het gaat om overlandvervoer.

 1. DEELBAARHEID VAN CLAUSULES

Als wordt vastgesteld dat enige clausule in deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing is, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen of clausules in deze Algemene Voorwaarden.

Was dit artikel nuttig? 

 0 van 0 vonden het nuttig

Vul dit online formulier in als je hulp nodig hebt

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen

Recent bekeken artikelen

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 4

Als je hulp nodig hebt, gelieve het online formulier in te vullen

Contacteer ons